A Biodynamic Viewpoint   ˜     ™

ההיבט הביודינאמי בטיפול הקרניוסקרלי

תרגום מתוך Craniosacral Biodynamics Vol 1 / F. Sills

נקודת המבט הביודינאמית בטיפול הקרניוסקרלי, מייצגת גישה חדשה ושונה מתפישת מנגנון הנשימה הראשונית המבטא תנועה מכאנית. בגישה הביודינאמית זוהי מערכת דינאמית של התגלויות מחזוריות גליות, כמו גלי גאות ושפל המבטאים את עיקרון הסדר המוחלט של נשימת החיים. הגישה הביודינאמית מדגישה את הראשוניות של נשימת החיים. במרכז העבודה הטיפולית נמצא את נשימת החיים על מופעיה השונים.

בתפיסה הקרניוסקרלית המקורית, מנגנון הנשימה הראשונית היה אוסף של חלקים אנטומיים ותפקודים פיזיולוגיים המבטאים מנגנון נשימה מכני פיזיולוגי ראשוני :

  1. תנודה טבעית של נוזל המוח והשדרה
  2. תנודה פנימית של המוח וחוט השדרה
  3. מערכת קרומי המוח והמתח ההדדי ביניהם
  4. תנועתיות במפרקים בין עצמות הגולגולת
  5. תנועה לא רצונית של עצם העצה בין עצמות האגן

המהפך הוא בתפישת המושג "נשימת החיים", כגורם הראשון במעלה המניע ומארגן את המערכת, הוא הבסיס להבנה הביודינאמית של המערכת האנושית.

במקום התפישה של מנגנון נשימה ראשונית המורכב מרקמות ונוזלים, התקבלה תפישה של תפקיד הנשימה הראשונית המארגנת את המערכת האנושית כשדה אחיד לפי ציווי נשימת החיים.

מנגנון הנשימה הראשוניתPrimary Respiratory Mechanism  – PRM, הופך למערכת הנשימה הראשונית Primary Respiratory System – PRS .

 

מערכת הנשימה הראשונית כוללת את :

–  הדממה הדינאמית ( The Dynamic Stillness )

–  עוצמת נשימת החיים, הגל הארוך ( Long Tide ) מבנה ביואלקטרי, המתארגן ביחס לקו האמצע הראשוני בגוף.

–  תפקידה של עוצמת נשימת החיים בארגון ואינטגרציה דרך נוזלי הגוף. גל הביניים    (Mid Tide)

–  התארגנות כל הרקמות והנוזלים בגוף עפ"י ציווי נשימת החיים והתכנית הראשונית שלה, תכנית הבריאות.

–  ביטוי יחידת תפקוד (רקמות, נוזלים ועוצמה), במחזורי שאיפה ונשיפה של הנשימה הראשונית

 

"המערכת האנושית הינה מערכת הוליסטית ודינמית.
לב העבודה הטיפולית, היא המודעות אל נשימת החיים
"

 

תגובות

תגובות